L'Aikido és una art marcial d'orígen japonès defensiva i no competitiv.Evaluación y Gestión de todo tipo riesgos

L'Aikido és una art marcial d'orígen japonès defensiva i no competitiva, que ensenya a establir l'harmonia amb un mateix, amb els altres i amb l'univers sencer.

Aikido

A partir del 19 de setembre de 2016 i fins al 12 de juliol de 2017

  Tot inclòs amb la quota d'abonat a la instal·lació.

Dilluns i dimecres, de 18 a 19.30 h
Lloc: Poliesportiu UPC
Inscripcions: 
obertes al llarg de tot el curs.

L’Aikido és una art marcial d’orígen japonès defensiva i no competitiva, que ensenya a establir l'harmonia amb un mateix, amb els altres i amb l'univers sencer.
És una art de combat que permet defensar-se sense armes contra un o varis adversaris armats o desarmats. La diferència fonamental amb les altres arts marcials consisteix en dissuadir a l’adversari controlant i neutralitzant la seva intenció agressiva evitant el contacte amb ell.
El practicant d’Aikido utilitza tècniques de projecció i d’immobilització per desequilibrar i dominar al seu adversari; pot acompanyar els seus moviments amb una sèrie “d’atemis“, és a dir cops en punts vitals del cos.
A primer cop d’ull l’Aikido, amb els seus moviments circulars, podria semblar poc efectiu i tou , però en realitat és dur, vigorós i dinàmic, amb tècniques de provada eficàcia.
Aikido
Professor: DAVID BALLARA:
Comença a practicar Aikido l'any 1999. En l'actualitat ostenta el grau de Cinturó Negre 3 Dan Aikikai, atorgat por Y. Yamada Shihan. I Cinturó Negre 1 Dan de la FEJyDA. A més de dirigir el grup d'Aikido de la UPC, és instructor en la Associació Catalana Aikido i practica, assíduament sota la supervisió dels instructors responsables de l’associació catalana Michelle Feilen i Francisco Manchon ambdós 5º Dan i alumnes directes de Y. Yamada Shihan.  Ha impartit cursos de Defensa Personal, a personal mèdic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. També a funcionaris de prisions  en el Centre Penitenciari d’homes de Barcelona (Model) i en  en el de Quatre Camins en el Departament Especial de Règim Tancat.

Reserva la teva plaça.
Si vols provar l'activitat podràs fer-ho, informa-te'n a les nostres atencions al públic.
 Evaluación y Gestión de todo tipo de riesgos  nacionales


 Refiriendonos a los riesgos y la gestión de estos que tiene la empresa dentro de los cometidos de su Departamento de Seguridad para www.siseguridad.es destacariamos: Implantación de sistemas de gestión de seguridad, el analisis permanente de riesgos a cubrir, la optimización de los costos con la misión principal de reducir costes y evitar pérdidas innecesarias Estos servicios garantizados por nuestros expertos profesionales en materia de seguridad garantizan el asesoramiento para su Departamento siendo evaluados diferentes aspectos como Auditoria de seguridad: Evaulación de los planes de seguridad de su empresa: los procedimientos y protocolos de actuación esten acordes a la normativa y a sus necesidades. Evaulación de la seguridad y garantia de confidencialidad de la información revisando procesos, flujos y sistemas, con la elaboración de programas formativos son objecto de conseguir la protección de la misma contra la competencia Evaulación de la planificación de la Seguridad Fisica como de la protección del personal de la empresa con la realización de programas formativos de medidas necesarias minimas de autoprotección Consideramos que nuestros clientes son: Cargos de responsabilidad de Empresas y organizaciones gubernamentales como no gubenamentales ONG. Directivos y personal de departamentos de seguridad de empresas privadas y instituciones públicas; responsables operativos de planes de emergencia, especialistas y expertos en seguridad privada, tecnicos de prevención y protección civil, en general todas aquellas personas interesadas y vinculadas dentro del ambito de la seguridad pública y privada: Cuerpos policiales, Graduados en Investigaciòn privada, estudiantes en Criminologia.
Mi foto

Consultoria de  Formación de Seguridad y Autoprotección integral de personas nacional e internacional para latinoamerica: Colombia y Venezuela.

Formación en Seguridad y autoprotección integral de personas. Operacional nacional e internacional

Segurpricat Siseguridad Consulting considera como prioridad  la autoprotección integral de los trabajadores nacionales e expatriados o empleados  de las empresas en sus traslados por motivos de trabajo en Latinoamerica ,  damos una  respuesta  y  solución con  un programa de formación en Seguridad operacional internacional  para el personal de su empresa  que explique como prevenir y actuar  para  minimizarlos ,  cumpliendo la normativa y legislación que obliga a las empresas como responsables de la Seguridad de sus trabajadores(aaa), con nuestras medidas garantizamos a nuestros clientes tener cubierta la responsabilidad civil y penal que le compete por Ley, siendo tan completa como los planes  de Seguridad Laboral.

Elaboramos la documentación necesaria:

1.-El Plan Director de Seguridad o Plan de Seguridad  y autoproteccion operacional  internacional  -PSAOI- se compone de los siguientes planes:

1.1-Plan de de emergència y   autoprotección  http://segurpricat.org/2013/05/24/plan-de-emergencia-y-autoproteccion-internacional/

1.2.-Plan de  evacuación.

1.3.-Plan de continuidad y recuperación del negocio.

1.4.--Protocolos de actuación por desastres naturales.

1.5.-Plan de Vigilancia, Seguridad y autoproteccion operacional internacional –PVSAOI-.

Realizamos la supervisión, seguimiento y control de Plan Director -PSAOI-:

-Gestión de las  incidencias de Seguridad  operacional en el Centro.

-Comunicación y coordinación con el Director del proyecto internacional.

-Preparación de informes,  evaulaciones periodicas respecto a incidentes.

-Nuestros formadores de autoprotección integral de personas son propios de la empresa  instruiran al personal de su empresa de acuerdo con el Plan de Riesgos Laborales sea a nivel nacional o que vaya a trabajar en el Centro de Trabajo en Latinoamerica.

En España y en el Centro de las medidas de  Seguridad y autoprotección que lleva aparejado el Plan Director de Seguridad –PSAOI-  a seguir dentro del  centro Trabajo,  como durante los traslados y estancia en el país de  latinoamericano, en la medida de que cada país es muy diferente referente a  los riesgos  personales  fisicos, facilitandoles un manual de autoprotección con las normas a seguir.

Entradas màs visitadas de esta semana